ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์  ปานะเสน

ปลัดเทศบาล

นางสาวกลัญญุตา  กันจินะ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปิยะวรรณ์  จันทร์ใจ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางจันทร์ฉาย  ผลงาม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัญญาภัทร  บุญทวี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวกรกช  โกวิทย์วิจารย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจรรยารักษ์  ฟองใจหวาน

พนักงานจ้าง