นางสาวกลัญญุตา  กันจินะ

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษ

นางสาวกลัญญุตา  กันจินะ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัญญาภัทร  บุญทวี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวปิยะวรรณ์  จันทร์ใจ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรกช  โกวิทย์วิจารย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางจันทร์ฉาย  ผลงาม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางทองใบ สุต๋า

จ้างเหมาบริการ

นางสาวจรรยารักษ์ ฟองใจหวาน

จ้างเหมาบริการ