นายอมร  กิ่งเกษม

ปลัดเทศบาล

นางชื่นชม  อินทะไชย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวลัดดาวัลย์  มีชนะ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวสาวิตรี  มะโนคำ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางศิริรัตน์  ญาณะเปียง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายศุภกร  อินทะไชย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชลนที  ถายศ

พนักงานจ้างทั่วไป