นางชื่นชม  อินทะไชย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวลัดดาวัลย์  มีชนะ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสาวิตรี  มะโนคำ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศศิมาภรณ์  สุวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววิไล จันทิมา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัฎยา  เจริญธีรกานต์

จ้างเหมาบริการ