ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์  ปานะเสน

ปลัดเทศบาล

นางชื่นชม  อินทะไชย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวลัดดาวัลย์  มีชนะ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวสาวิตรี  มะโนคำ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศศิมาภรณ์  สุวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี