ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์  ปานะเสน

ปลัดเทศบาล

นายสุวิชา  ท้าวเจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพุฒิสรรค์  สันติธนารักษ์

นายช่างโยธา

นางสาวกาญจนา  ชัยชะนะ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งทิวา  ปัดถานะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยุทธนา  ใจทิพย์

พนักงานจ้าง

นายอัสดา  กองราช

พนักงานจ้าง

นายอุทัย  สายเดช

พนักงานจ้าง

นายศตวรรษ  คำวงษา

พนักงานจ้าง