นายสุวิชา  ท้าวเจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพุฒิสรรค์  สันติธนารักษ์

นายช่างโยธา

นางรุ่งทิวา  ปัดถานะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรัลยา ทองปั้น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุทัศน์ เกษทอง

ตกแต่งสวน

นายอดิเรก ไชยวงค์

พนักงานขับรถ

นายธงชัย นาคสมุทร์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายยุทธนา ใจทิพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัสดา กองราช

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสงวน สายวงค์

จ้างเหมาบริการ

นายวีรชน สายอะโณ

จ้างเหมาบริการ

นายโสภณ  เมืองเงิน

จ้างเหมาบริการ

นายสานิตย์  ศรีทิพงษ์กุล

จ้างเหมาบริการ

นายขจรศักดิ์  เรือนปวน

จ้างเหมาบริการ

นายนพรัตน์  สายทอง

จ้างเหมาบริการ

นายสมจิต  ดุจสนิท

จ้างเหมาบริการ

นายศตวรรษ  ผาติธีรเกษม

จ้างเหมาบริการ