นายอมร  กิ่งเกษม

ปลัดเทศบาล

นายสุวิชา  ท้าวเจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพุฒิสรรค์  สันติธนารักษ์

นายช่างโยธา

นางสาวรุ่งทิวา  สายวงค์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกาญจนา  ชัยชะนะ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเฉลิมชัย  นันติ

พนักงานจ้าง

นายกังวาน  ก้อนแก้ว

พนักงานจ้าง

นายยุทธนา  ใจทิพย์

พนักงานจ้าง

นายอัสดา  กองราช

พนักงานจ้าง

นายอุทัย  สายเดช

พนักงานจ้าง

นายศตวรรษ  คำวงษา

พนักงานจ้าง