กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องที่เทศบาลตำบลป่าบง จัดกิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน กองทุนฯ 9 กันยายน ประจำปี 2565 กิจกรรมภาคเช้า อบรมให้ความรู้ ภาคบ่ายศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ้าว

Categories: ภาพกิจกรรม,ไม่มีหมวดหมู่