การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

https://itas.nacc.go.th/go/eit/4j9950?fbclid=IwAR1g5gPAyOy2Vovhg3ZOII3z446C1AtboXO4HpekXxO_Ac9B_j1jgzlsw5Y

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

https://itas.nacc.go.th/go/iit/4j9950?fbclid=IwAR0cHPYIMjN3skL43xnJl-ZzKS85kG8T64jcYFWlYNFzVLz_RmL1sm7BdvQ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์