กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่นำจ่ายเงิน หมู่ละ 2 คน ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
 
หมู่ที่ 1 โรงเรียนไชยสถาน
หมู่ที่ 2 วัดร้องดอนชัย
หมู่ที่ 3 วัดศรีคำชมภู
หมู่ที่ 4 วัดป่าบงหลวง
หมู่ที่ 5 ลานเอนกประสงค์ (ศาลเจ้าพ่อหุ้งขาว)
หมู่ที่ 6 วัดสุพรรณ
 
เทศบาลตำบลป่าบงจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเพื่อรับเงิน หากไม่สามารถไปรับเงินได้ตาม วัน เวลา ที่กำหนด สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปขอรับเงินได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบง ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2561 มีการจ่ายเงินแก่ผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้าเนื่องจากเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนช่วงอายุการรับเงินของผู้สูงอายุ และจัดทำรายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562รายใหม่โดยเป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าบง โทรศัพท์ 0-5310-3155

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์