ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลป่าบง ทุกท่านเข้าไปตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน EIT ของหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2563

https://itas.nacc.go.th/go/iit/4j9950?fbclid=IwAR05ULAjBANuO_PJtzPA8WSToUG0tS3ogwKZQI6VSlPWc6bqCXwQN_a07aQ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์