ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าบง เข้าร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2563

https://itas.nacc.go.th/go/eit/4j9950?fbclid=IwAR1sEC8iSP_2EKxybYqFYkx23PWBFzFEtwGbHdVryoDjClBGJZl8zgBmzgY

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์