ขอเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมลตรี ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธรณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันทั้ง 121 แห่ง ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าบง

กำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบงและนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง)

กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบงและนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลือกตั้งสมานฉันท์

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์