ข่าวประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตขององค์กรส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตร 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกุลมูลฝอยให้กับผู้ประกอบกิจการ ดังนั้นเทศบาลตำบลป่าบงจึงมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทั้งรายเก่าและรายใหม่ในกิจการดังต่อไปนี้ 1. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อู่ซ่อมรถ ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย 2. กิจการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น ร้านหาบเร่ แผงลอย 3. กิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตรม. เช่น มินิมาร์ท ร้านอาหารขนาดใหญ่ 4. กิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. เช่น ร้านขายของชำ ร้านขายอาหารตามสั่ง 5. กิจการการจัดตั้งตลาด เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าบงจึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ได้มาติดต่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุญาต ในกรณีผู้ที่มีใบอนุญาตหมดก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สอบถามเพิ่มเติม 053 – 103155 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าบง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์