ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ที่ 8/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 และที่ 9/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์