ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์