#ตรวจประเมินLPA_2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลได้เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าบงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. การบริหารจัดการ 2. การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. การบริหารงานการเงินและการคลัง 4. การบริการสาธารณะ 5. ธรรมาภิบาล ณ เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ #ผลการตรวจประเมินผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

Categories: ภาพกิจกรรม