ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการและร้านค้าที่มีการผลิตหรือเก็บและจำหน่ายประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ในพื้นที่ตำบลป่าบง 🧨💣

# ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการและร้านค้าที่มีการผลิตหรือเก็บและจำหน่ายประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ในพื้นที่ตำบลป่าบง 🧨💣

นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ณะรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง นางอัมพวัน บุญเกิด หัวหน้าสำนักปลัด และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าบง ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบกิจการและร้านค้าที่มีการผลิตหรือเก็บและจำหน่ายประทัดพลุ ดอกไม้ไฟและวัตถุไวไฟอันตรายที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดในพื้นที่ตำบลป่าบง โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายปกครองตำบลป่าบง ร่วมกับหัวหน้าป้อมยามตำรวจตำบลป่าบงลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย

Categories: ภาพกิจกรรม