นวันนี้ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าบงได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าบง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาขอรับบริการรถรับส่งผู้ป่วยกรณีติดเตียงและมีความยากไร้ จำนวน 11 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลป่าบงค่ะ

Categories: ภาพกิจกรรม