นายปิยราช ชัยชมภู ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อให้นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำเสนอญัตติเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าบงเพื่อขอมติที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าบง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระรับหลักการ) และ ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม