นายปิยราช ชัยชมภู ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบในการโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ทั้งหมด 14 รายการ พร้อมพิจารณาขออนุมัติกันเงิน กรณีก่อหนี้ไม่ผูกพัน จำนวน 9 รายการ ในวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม