นายปิยราช ชัยชมภู ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบในการโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ทั้งหมด 3 รายการ พร้อมพิจารณาขออนุมัติกันเงิน กรณีก่อหนี้ไม่ผูกพัน จำนวน 3 รายการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ….

 

Categories: ภาพกิจกรรม