นายปิยราช ชัยชมภู ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อให้นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง แถลงนโยบายการบริหารงาน พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าบงและฝ่ายปกครองของตำบลป่าบงที่เข้าร่วมประชุมโดยการนำของนายสมใจนึก ตาคำ กำนันตำบลป่าบง ในวันจันทร์ ที่ 17 พ.ค.2564 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม