ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ด้วย เทศบาลตำบลป่าบง พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมาก และการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอขยายเวลาการประเมิน และการจัดเก็บภาษีออกไปภายในเดือน มิถุนายน 2565 รวมถึงระยะเวลาการผ่อนชำระภาษีออกไป ตามประกาศที่แนบมานี้

ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์