ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 – ธ.ค. 62

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (ตค 62- ธค 62)

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง