ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที 2 (ม.ค. 64 – มี.ค. 64)

ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 64- มิ.ย. 64)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 64 – ก.ย. 64)

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง