***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562***

ตุลาคม 2561

1 ต.ค.61 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR 5731

1 ต.ค.61 ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบตั้งโต๊ะ

30 ต.ค.61 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ซ.3 ม.1

30 ต.ค.61 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมติดตั้ง

 

พฤศจิกายน 2561

2 พ.ย.61 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนกลาง 83-0874 ชม

9 พ.ย.61 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83-2913 ชม

9 พ.ย.61 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ผบ 2617 ชม

9 พ.ย.61 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง พร้อมไฟ แสง สี เสียง งานลอยกระทง

14 พ.ย.61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟรั้ว,ป้าย

15 พ.ย.61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคำชมภู

19 พ.ย.61 จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าบง

19 พ.ย.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ ซ.4 ม.1

20 พ.ย.61 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกลำเหมืองโดยใช้แรงงานคน ม.6

23 พ.ย.61 จ้างจัดทำรายงานกิจการ ประจำปี 2561

23 พ.ย.61 จ้างจัดพิมพ์สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน

26 พ.ย.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ม.1

28 พ.ย.61 จ้างเหมาเสริมไหล่ทางและผิวทางด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกรด ซ.4 ม.3 และ ถ.สันป่าค่า-ไชยสถาน

28 พ.ย.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าบง

 

ธันวาคม 2562

25 ธ.ค.61 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง

25 ธ.ค.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคำฯ

 

มกราคม 2562

2 ม.ค.62 จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

4 ม.ค.62 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดแบบตามสายภายในตำบล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญและวัสดุตกแต่งเวที วันเด็ก 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม วันเด็ก 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล วันเด็ก 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิดศูนย์เด็กฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารสำหรับพระสงฆ์และผู้ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์เด็กฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าสังฆภัณฑ์ งานทำบุญอาคารศูนย์เด็กฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกลอนประตูรถยนต์ ขธ 102 ชม

 

กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจำทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

4 ก.พ.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถส่วนกลาง นง 7076 ชม.

 

มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดโซฟารับแขกของเทศบาลตำบลป่าบง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ 1,102 ชุด

27 มี.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ซอย 4 ม.4

 

เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่นขยะ ตามโครงการจัดเก็บขยะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปิดจมูก กันฝุ่น PM 2.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ งานพระราชพิธีราชาภิเษก ร.10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กแผ่นลาย ในการจัดทำเวทีกิจกรรม

 

พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง 6 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2562

16 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมือง ม.1

22 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการมุงหลังคา เหตุวาตภัย

30 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุง และทรายเคลือบฟอส

 

มิถุนยน 2562

6 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถ ด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกรด

18 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาฯ 61-65

18 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)

 

กรกฎาคม 2562

3 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์

3 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์

8 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp AR 5731

8 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-2913 ชม

11 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะฯ+ซ่อมบ่อพัก คสล. 3 จุด

19 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

22 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

 

สิงหาคม 2562

 

กันยายน 2562

10 ก.ย. 62ประกาศผู้ขนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบ

3 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม ถนนภายในตำบล

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง