ประกาศยกเลิกการขอสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลป่าบง

ประกาศยกเลิกการขอสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลป่าบง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์