ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชอกสภาเทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ และเปิดโอกาศให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เทศบาลจึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบ หากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จพแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้จัดทำเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานการเลือกตั้งปรพจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300) ภายในวันที่ 13 มีนาคม เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

แผนทีแนวเขตแบบที่1-Model

แผนที่แนวเขตแบบที่2-Model

แผนที่แนวเขตแบบที่3)-Model

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์