ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2566

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง