ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2562) ของเทศบาลตำบลป่าบง

(2) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

(3) ส่วนที่ 2 ข้อ 2.7 ตารางยุทธศาสตร์

(3) ส่วนที่ 2 ข้อ 2.8 รูปภาพความเชื่อมโยงแผน 61-65

(3) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง

(4.1) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) พ.ศ.2561 – 2565

(4.2) รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) พ.ศ. 2561 – 2565

(4.3) รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ (แ

(4.4) บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

(5) ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

(6) ส่วนที่ 4 การติดตามประเมินผล

Categories: แผนพัฒนา 5 ปี