ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงระบบฝายส่งน้ำตำบลป่าบง ผู้นำชุมชน ผู้แทนประชาคม กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำประชาชนตำบลป่าบง และตำบลชมภู เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563

Categories: ภาพกิจกรรม