#ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าบง… นายปิยราช ชัยชมภู ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้ วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าบง โดยมีนายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) โดยมี นายบุญส่ง ปัญญา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นผู้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติว่า ในห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภายื่นแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นแปรญัตติ ทางคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่าน ได้ประชุมกันและมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าบง จึงได้ประชุมต่อในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ…

Categories: ภาพกิจกรรม