นายปิยราช ชัยชมภู ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อให้นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำเสนอญัตติเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าบงเพื่อขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จำนวน 7 ญัตติ และมีผู้เข้าร่วมประชุมนำโดยนายสมใจนึก ตาคำ กำนันตำบลป่าบงพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดการขยะภายในตำบลด้วย ในวันจันทร์ ที่ 24 พ.ค.2564 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม