ประมวลภาพการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564

Categories: ภาพกิจกรรม