ประมวลภาพโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้กับประชาชนได้เกิดความปลอดภัยจากโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค หรือแพร่ระบาดของโรคมาสู่คนได้

Categories: ภาพกิจกรรม