สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลป่าบง   อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการประกาศยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง เป็นเทศบาลตำบล มีฐานะเป็นทบวงการเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556  โดยกำหนดให้เขตเทศบาลตำบลป่าบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าบง ทั้งตำบล  2  เขต ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ดังนี้

เขต 1  ได้แก่

หมู่ที่ 1  บ้านไชยสถาน

หมูที่ 2  บ้านศรีคำชมภู

หมู่ที่ 6  บ้านสุพรรณ

เขต 2  ได้แก่

หมู่ที่ 2  บ้านร้องดอนไชย

หมูที่ 4  บ้านป่าบงหลวง

หมู่ที่ 5  บ้านเทพาราม

 

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต  และเขตการปกครอง

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลป่าบง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอสารภี  และห่างจาก ที่ว่าการอำเภอสารภีประมาณ  7  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 5.528 ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  3,455  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

แผนที่

ทิศเหนือ           ติดต่อ   ตำบลสันกลาง      อำเภอสันกำแพง

ทิศใต้             ติดต่อ   ตำบลชมภู            อำเภอสารภี

ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ตำบลสันกำแพง    อำเภอสันกำแพง

ทิศตะวันตก       ติดต่อ   ตำบลไชยสถาน     อำเภอสารภี

 

ประชากร

จำนวนประชากรแยกตามเพศและอายุ และลักษณะโครงสร้างประชากรโดยทั่วไป จำนวน/ความหนาแน่นของครัวเรือนมีครัวเรือน  จำนวน  1,966 ครัวเรือน

ประชากรประชากรในเขตเทศบาล  รวมทั้งสิ้น  4,217 คน

แยกเป็นชาย               2,002 คน

แยกเป็นหญิง              2,215 คน

 

อาชีพ

จำนวนและอัตราร้อยละจำแนกตามอาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในตำบล

ตำบล จำนวนครัวเรือนทั้งหมด รับจ้าง ทำสวน(พืชยืนต้น) ค้าขาย ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ หมายเหตุ
ป่าบง 1,966(100.00) 1,234.65(62.8) 220(11.19) 250(12.72) 140(7.13) 12(6.16)

 

การศึกษา

สถาบันและองค์การทางศาสนา มีทั้งหมด  6  แห่ง

หมู่ที่ ชื่อวัด
1 วัดไชยสถาน
2 วัดบ้านร้องดอนไชย
3 วัดศรีคำชมภู
4 วัดป่าบงหลวง
5 วัดเทพาราม
6 วัดสุพรรณ

 

การสาธารณสุข

รายการ จำนวน
1.      สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1  แห่ง
2.      สถานพยาบาลเอกชน 1  แห่ง
3.      อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
4.      กองทุนยา และเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1)  อัตรากำลัง

 1. สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลป่าบง จำนวน   60  คน
 2. พนักงานดับเพลิง จำนวน 9  คน

2)  ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

 1. รถบรรทุกน้ำ จำนวน     1    คัน
 2. รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย จำนวน   –     คัน
 3. รถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน  1    คัน
 4. รถดับเพลิง จำนวน     –     คัน
 5. รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน     1    คัน
 6. วิทยุสื่อสารประจำที่ จำนวน  1    ชุด
 7. วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน     12  เครื่อง
 8. วิทยุโมบายประจำรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน     1    ชุด
 9. 9. ถังเคมีดับเพลิง จำนวน   3    ถัง

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน เทศบาล)

ชื่อแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน
1.      แม่น้ำกวง 1  สาย
2.      แม่น้ำคาว 1  สาย
3.      ลำน้ำแม่ร้อง 1  สาย
4.      ลำเหมืองทุ่งป่าตัน 1  สาย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ  เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

 

งบประมาณท้องถิ่น

ตาราง  แสดงรายจ่ายจำแนกตามแผนงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558

ด้าน / แผนงาน ประมาณการปี 2558
1.  ด้านบริหารทั่วไป
     – แผนงานบริหารทั่วไป 12,691,520
     – แผนงานการรักษาความสงบภายใน 708,000
2.  ด้านบริการชุมชนและสังคม
     – แผนงานการศึกษา 4,087,840
     – แผนงานสาธารณสุข- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 320,00020,000
     – แผนงานเคหะและชุมชน 4,675,840
     – แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 992,120
     – แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,017,000
3.  ด้านการเศรษฐกิจ
     – แผนงานการเกษตร 450,000
4.  ด้านการดำเนินงานอื่น
     – แผนงานงบกลาง 1,036,900
รวม 25,999,220

 

 ตาราง  แสดงรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

ด้าน / แผนงาน ประมาณการปี 2558
รายได้จัดเก็บ
     1. หมวดภาษีอากร 595,000
     2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 558,600
     3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 280,500
     4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 143,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      1. หมวดภาษีจัดสรร 19,122,900
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,300,000
รวม 26,000,000

 

ตาราง  แสดงรายจ่ายจำแนกตามงบรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558

รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย ประมาณการปี 2558
1. งบกลาง 1,036,900
2. งบบุคลากร 8,840,280
3. งบดำเนินงาน 12,226,840
4. งบลงทุน 1,913,200
5. งบอุดหนุน 1,982,000
รวม 25,999,220

 

ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์

 1. รถดับเพลิง จำนวน   –       คัน
 2. รถบรรทุกน้ำ จำนวน    1      คัน
 3. รถกระเช้า จำนวน    1     คัน
 4. รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน    –      คัน
 5. รถขนถ่ายขยะ จำนวน    1     คัน
 6. รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว จำนวน    –      คัน
 7. รถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน    1     คัน
 8. รถยนต์กระบะชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน    2     คัน
 9. รถยนต์กระบะชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน    –      คัน
 10. รถจักรยานยนต์ จำนวน    3     คัน
 11. ถังเคมีดับเพลิง จำนวน    3     ถัง
 12. วิทยุสื่อสารประจำที่ จำนวน    1     ชุด
 13. วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน    12    เครื่อง
 14. วิทยุโมบายประจำรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน    1     ชุด

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลป่าบง

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลป่าบง  กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (ภาคเหนือตอนบน 1)  ประกอบด้วย  เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ควรมีทิศทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู้และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น