ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบงครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี(ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าบง ครั้งแรก เพื่อให้มีการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าบง ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม