มาตรการควบคุมส่วนบุคคลในการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์