01/12/2560 รายงานการตรวจสอบงานด้านการเงิน-การคลัง-การบัญชี-และการพัสดุ-เทศบาลตำบลป่าบง
รายงานการตรวจสอบงานด้านการเงิน-การคลัง-การบัญชี-และการพัสดุ-เทศบาลตำบลป่าบง

01/12/2560 รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2560
รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2560

01/12/2560 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2560
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2560

30/11/2561 งบแสดงฐานะการเงิน-ณ-วันที่-30-กันยายน-2561
งบแสดงฐานะการเงิน-ณ-วันที่-30-กันยายน-2561

30/11/2561 บัญชีรายละเอียด-รายรับ-รายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-2561
บัญชีรายละเอียด-รายรับ-รายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-2561

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานการเงินสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563-แปลง