รูปแต่งแล้ว_210615_0

นายปิยราช ชัยชมภู

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง

รูปแต่งแล้ว_210615_11

นายครรชิต ศรีวิชัย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง

รูปแต่งแล้ว_210615_1

นายบุญส่ง ปัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

คนองเดช

นายคนองเดช อินตา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

รูปแต่งแล้ว_210615_2

นางสาวบุษกร ก่ำศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

รูปแต่งแล้ว_210615_5

นางสาวนงคราญ ชัยชมภู

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

รูปแต่งแล้ว_210615_6

นายสุทธิพจน์ เตชะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

อรุณ

นายอรุณ เป็งคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

ประสงค์

นายประสงค์ แก้วสมุท

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

รูปแต่งแล้ว_210615_7

นายมานิต เกษชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

อำพร

นางอำพร สายรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

รูปแต่งแล้ว_210615_8

นางผ่องพิณ วุฒิสุภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง