2Somsak

นายสมศักดิ์  เมืองใจ

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง

2Pongpin

นางผ่องพิณ  วุฒิสุภา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง

ปลัด

นายอมร  กิ่งเกษม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าบง

new11693202_1004447856241850_593802360_n

นายปิยราช  ชัยชมภู

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

1Boonsong

นายบุญส่ง  ปัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

1Suttipot

นายสุทธิพจน์ เตชะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

2Kanchit

นายครรชิต  ศรีวิชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

1Manit

นายมานิต  เกษชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

1Narongsak

นายณรงค์ศักดิ์  ญาณะเบียง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

2Prajuab

นายประจวบ รักษจักร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

1Bootsakorn

นางสาวบุษกร  ก่ำศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง