….วันนี้ 18 สิงหาคม 2564 …. นายสุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนและสภาสภาองค์กรชุมชนตำบลป่าบงและ รับมอบแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาชุมชนของตำบลป่าบงจากนายบุญมี สายบุญ ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปประกอบการวางแผนพัฒนาตำบลป่าบงต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม