วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 คุณหมอสุรีย์ อินทเนตร ผู้อำนวยการ รพ.สต. ป่าบง ให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคำชมภู โครงการในการสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าบง เรื่องการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคำชมภู

Categories: ภาพกิจกรรม