วิสัยทัศน์ (Vision)

“อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ (Mission)

 1. แก้ไขความยากจน ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ และพัฒนาส่งเสริมการเกษตร
 2. พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 4. สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 5. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา  บุคลากรเทศบาลมีศักยภาพในการพัฒนา
 6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย

จุดมุ่งหมาย

 1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างเพียงพอมีผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 2. ประชาชนมีการศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยว และประชาชนมีสุขภาพที่ดี
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา
 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. องค์กรภาครัฐและประชาชนมีการบริหารจัดการที่ดี
 6. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ และได้มาตรฐานสอดคล้องกับการขยายตัวของตำบล