ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลป่าบง ร่วมกับตัวแทนกลุ่ม อสม. ตำบลป่าบง มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลป่าบง ซึ่งได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0001 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0002 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0003 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0004 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0005 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0006 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0007 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0008 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0009 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0010 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0011 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0012 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0013 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0014 มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป_๑๘๑๐๐๒_0015

Categories: ภาพกิจกรรม