***สัญญา ปีงบประมาณ 2562***

สัญญาจ้างก่อสร้าง

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 6 22 พ.ย.61

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 6

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 3 ธ.ค.61

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 3 ธ.ค.61

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2

 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลป่าบง 7 ธ.ค.61

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลป่าบง

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคำชมภู 2 ม.ค.62

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคำชมภู

 

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 11 เม.ย.62

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

 

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 11 เม.ย.62

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

 

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 11 เม.ย.62

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

 

สัญญาจ้าง

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2562 การจัดทำแผนที่แม่บทในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี Ltax GIS

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2562

 

สัญญาซื้อขาย

โครงการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2-2561

โครงการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2-2561

 

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง

 

Categories: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง