ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์  ปานะเสน

ปลัดเทศบาล

นายชุมสาย  จันทน์หอม

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอรวรรณ  นันต๊ะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอรทัย  แสนพยอม

นักพัฒนาชุมชน

นางคนึงนิจ  เทพา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอติพร  แก้วกอง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนันทนา  ทองดอนคำ

ผู้ช่วยบุคลากร

นางสาวเบญจมาศ  โกชุม

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวศุพชยาฌ์  ธนโชติธนันชัย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางดลฤดี  รักจักร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสงวน  สายวงค์

พนักงานจ้าง

นางคำมูล  ปั๋นแก้ว

พนักงานจ้าง

นายสุทัศน์  เกษทอง

ตกแต่งสวน

นางสาวตรีรัตน์  ทารวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

นางสาวสกุลณา  สุทธิ

พนักงานจ้าง

นางสาววรัลยา  ทองปั้น

พนักงานจ้างทั่วไป

นางศรีนวล  ใจแก้ว

พนักงานจ้าง