ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์  ปานะเสน

ปลัดเทศบาล

นายชุมสาย  จันทน์หอม

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอรวรรณ  นันต๊ะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอรทัย  แสนพยอม

นักพัฒนาชุมชน

นางคนึงนิจ  เทพา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอติพร  แก้วกอง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนันทนา  ทองดอนคำ

ผู้ช่วยบุคลากร

นางสาวเบญจมาศ  โกชุม

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางศุพชยาฌ์  กันทรส

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางดลฤดี  รักจักร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสงวน  สายวงค์

พนักงานขับรถ

นางคำมูล  ปั๋นแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุทัศน์  เกษทอง

ตกแต่งสวน

นางสาวตรีรัตน์  ทารวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

นางบงกช  แก้วโขง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิไล  จันทิมา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุภนัส  ศรีดี

พนักงานขับรถขยะ

นางสาวณัฎยา  เจริญธีรกานต์

พนักงานจ้าง

นางสาวบงกชกร  พิริพงศ์พรรณ

พนักงานจ้าง

นางสาวสกุลณา  สุทธิ

พนักงานจ้าง

นางสาววรัลยา  ทองปั้น

พนักงานจ้างทั่วไป

นางศรีนวล  ใจแก้ว

พนักงานจ้าง

นางรสสุคนธ์  แสงแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเกียรติ  วงศ์แปง

พนักงานจ้างทั่วไป