เมื่อวันพุธ ที่ 14 กันยายน2565…นางมนสิชา ชัยทองคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าบงและส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมโรคติดต่อระดับตำบล (SRRT) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออกโรคโควิด 19 ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบงค่ะ

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม