แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม นม ภาคเรียนที่ 2-2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขยะมูลฝอย ปีงบ 61

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2-2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขยะมูลฝอย ปีงบ 62

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ

ประกาศแผนโครงการจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

***ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง***

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น                                                               เว้นแต่ พัสดุดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามเอกสารแนบ 1) ได้แก่

(1) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ตามาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ)
(2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินงบประมาณไม่เกิน
500,000 บาท ) หรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ(ฉ)
(3) กรณีทีเป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ตามมาตรา 70 (3) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(4) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติตามมาตรา 82 (3)