โครงการความสุข 5 มิติ ผู้สูงวัย กายใจแข็งแรง ประจำปี2566 ของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าบง

💚 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าบง ร่วมกับ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลป่าบง

โดยมี ท่าน สุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง เป็นประธาน เปิดงานโครงการความสุข 5 มิติ ผู้สูงวัยกายใจแข็งแรง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ
กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพ กิจกรรมธาราร้อน ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ที่น้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง กิจกรรมพุทธธรรมสร้างสุข ที่วัดแม่ตะไคร้ อำเภอสันกำแพง
เป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่าบงได้มีความสุข มีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพและได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าบง

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม