โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Categories: ภาพกิจกรรม