โครงการ ชะลอไตเสื่อม เพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ ประจำปี 2566

นาย สุพัฒน์ นาคำ นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง ได้มอบหมายให้ นางมนสิชา ชัยทองคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง เป็นประธานเปิดโครงการ ชะลอไตเสื่อม เพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย
นางอัมพวัน บุญเกิด หัวหน้าสำนักปลัด นางชื่นชม อินทะไชย ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าบง
โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าบง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าบงและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันโรคไตให้กับประชาชนตำบลป่าบง โดยมีการคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ไตจะเสื่อม เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ที่ใช้ยารักษาโรคเป็นเวลานาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค การเยี่ยมบ้าน และการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม