โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ข้าราชการ  จำนวน    15   คน

ปลัดเทศบาล  จำนวน     1    คน

– ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์         ปานะเสน            นักบริหารงานเทศบาล

1)  สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน    7     คน

– นายชุมสาย                จันทน์หอม       นักบริหารงานทั่วไป

-นายวิทยา                    ธรรมมา           หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

– นายพฤกษ์                 ศรีไชยวงค์        นิติกร

– นางสาวอรทัย           แสนพยอม       นักพัฒนาชุมชน

– นางสาวอรวรรณ        นันต๊ะ              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

– นางคนึงนิจ               เทพา              เจ้าพนักงานธุรการ

– นางสาวเบญจมาศ     โกชุม              เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

2)  กองคลัง  จำนวน     4    คน

– นางชื่นชม                 อินทะไชย        นักบริหารงานคลัง

– นางสาวลัดดาวัลย์      มีชนะ              เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

– นางสาวสาวิตรี           มะโนคำ           เจ้าพนักงานพัสดุ

– นางสาวศศิมาภรณ์     สุวรรณ             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3)  กองช่าง  จำนวน     3    คน

– นายสุวิชา        ท้าวเจริญ          นักบริหารงานช่าง

– นายพุฒิสรรค์   สันติธนารักษ์     นายช่างโยธา

-นางกาญจนา     ชัยชะนะ            เจ้าพนักงานธุรการ

4)  กองการศึกษา  จำนวน     1    คน

– นางสาวกลัญญุตา       กันจินะ           นักวิชาการศึกษา

5) หน่วยตรวจสอบภายใน

พนักงานจ้าง  จำนวน    15   คน     

1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ       จำนวน      9   คน

2)  พนักงานจ้างทั่วไป               จำนวน     6   คน

รวมข้าราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทั้งสิ้น  จำนวน    31   คน