โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

 

                                     โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

รูปภาพ1

สภาเทศบาลตำบลป่าบง   จำนวน   11   คน  

1)  นายสมศักดิ์              เมืองใจ          ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง

2)  นางผ่องพิณ             วุฒิสุภา           รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าบง

3)  นายปิยราช               ชัยชมภู            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

4)  นายบุญส่ง                ปัญญา             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

5)  นายสุทธิพจน์            เตชะ               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

6)  นายณรงค์ศักดิ์          ญาณะเปียง      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

7)  นางสาวบุษกร           ก่ำศรี               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

8)  นายสง่า                   กาวิจา              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

9)  นายครรชิต               ศรีวิชัย             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

10)  นายประจวบ           รักจักร              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

11)   นายมานิต              เกษชัย            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าบง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าบง  จำนวน    4   คน 

1)  นายมานิตย์           ศรีดี                นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง

2)  นายชาตรี             คำโชค             รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง

3)  นายจงวิวัฒน์        วริษฐ์ศุภวุฒิ      รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง

4)  นายธนกร             ศรีตะวรรณ       เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าบง

ข้าราชการ  จำนวน    13   คน

1)  ปลัดเทศบาล  จำนวน     1    คน

– นายอมร                กิ่งเกษม            นักบริหารงานเทศบาล

2)  สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน    7     คน

– นายชุมสาย                จันทน์หอม       นักบริหารงานทั่วไป

-นายวิทยา                    ธรรมมา           หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

– นายพฤกษ์                 ศรีไชยวงค์        นิติกร

– นางสาวอรทัย           แสนพยอม       นักพัฒนาชุมชน

– นางสาวอรวรรณ        นันต๊ะ              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

– นางคนึงนิจ               เทพา              เจ้าพนักงานธุรการ

– นางสาวเบญจมาศ     โกชุม              เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

3)  กองคลัง  จำนวน     3    คน

– นางชื่นชม                 อินทะไชย        นักบริหารงานคลัง

– นางสาวลัดดาวัลย์      มีชนะ              เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

– นางสาวสาวิตรี           มะโนคำ           เจ้าพนักงานพัสดุ

4)  กองช่าง  จำนวน     3    คน

– นายสุวิชา        ท้าวเจริญ          นักบริหารงานช่าง

– นายพุฒิสรรค์   สันติธนารักษ์     นายช่างโยธา

-นางกาญจนา     ชัยชะนะ            เจ้าพนักงานธุรการ

 

5)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน     –     คน

6)  กองการศึกษา  จำนวน     1    คน

– นางสาวกลัญญุตา       กันจินะ           นักวิชาการศึกษา

ลูกจ้างประจำ จำนวน     1    คน

– นางศิริรัตน์               ญาณะเปียง      เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พนักงานจ้าง  จำนวน    18   คน     

1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ       จำนวน     10     คน

2)  พนักงานจ้างทั่วไป               จำนวน     8   คน

รวมข้าราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทั้งสิ้น  จำนวน    34   คน