📔📔 กระทรวงมหาดไทย จัดทำหนังสือ ประมวลองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๗ (Work Manual) ในรูปแบบ E-Book

ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้จัดทำทำหนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ( Work Manual ) การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษกกระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบ E-Book เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ สามารถอ่านหนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ( Work Manual ) ในรูปแบบ E-Book ได้ที่ https://heyzine.com/flip-book/55c95596b5.html#page/1

#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าบง

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์